box

box
I
[bɔks] n արկղ, տուփ, սնդուկ. heavy/capaciousbox ծանր/տարողունակ արկղ/սնդուկ. match box լուցկու տուփ. lacquered/carved box լաքած/փորագրած տուփ. sentry box պա հատնակ. թատր. օթյակ. jury box երդվյալների հատ վածը դատարանում. letter/money box փոս տարկղ. a box of chocolates/eggs մի տուփ շոկո լադ/ձու. in the wrong box անհարմար դրության մեջ. be in a (tight) box դժվար կացության մեջ լինել. հմկրգ. ուղղանկյուն, շրջանակ. բլոկ
II
[bɔks] n հարված. մրզ. բռնցքամարտ
III
[bɔks] n տոսախ. բսբ. (նաև՝ boxwood) շիմշատ ծառ. a box hedge շիմշատե ցանկապատ
IV
[bɔks] v արկղի/տուփի մեջ դնել. փակել. (փաստաթուղթը) դատարան հանձնել
V
[bɔks] v մրզ. բռնցքամարտել. box smb’s ears ապտակել

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • box — box …   Dictionnaire des rimes

 • Box — describes a variety of containers and receptacles. When no specific shape is described, a typical rectangular box may be expected. Nevertheless, a box may have a horizontal cross section that is square, elongated, round or oval; sloped or domed… …   Wikipedia

 • Box — Box, n.; pl. {Boxes} [As. box a small case or vessel with a cover; akin to OHG. buhsa box, G. b[ u]chse; fr. L. buxus boxwood, anything made of boxwood. See {Pyx}, and cf. {Box} a tree, {Bushel}.] 1. A receptacle or case of any firm material and… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • box — box; box·en; box·i·ness; box·man; box·wal·lah; car·box·yl; car·box·yl·ase; car·box·yl·ic; car·box·y·meth·yl; car·box·y·pep·ti·dase; em·box; juke·box; touch·box; un·box; econ·o·box; ho·meo·box; iso·car·box·az·id; kick·box; kick·box·ing;… …   English syllables

 • Box — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.  Pour l’article homophone, voir Boxe. {{{image}}}   …   Wikipédia en Français

 • box — box1 [bäks] n. [ME & OE, a container, box < VL buxis < L buxus, boxwood < Gr pyxos] 1. any of various kinds of containers, usually rectangular and lidded, made of cardboard, wood, or other stiff material; case; carton 2. the contents or… …   English World dictionary

 • BOX — Beschreibung Bundesweites Magazin für die Community Verlag BOX Medien GmbH Erstausgabe …   Deutsch Wikipedia

 • Box — (lat. buxis ‚Büchse‘) steht für: Box (Zeitschrift), eine Zeitschrift für Schwule Mailbox (Computer) Lautsprecherbox Boxkamera allgemein einen quader oder würfelförmiger Behälter, siehe z. B. Paketbox ein Abteil in einem Stall eine… …   Deutsch Wikipedia

 • box — Ⅰ. box [1] ► NOUN 1) a container with a flat base and sides and a lid. 2) an area enclosed within straight lines on a page or computer screen. 3) an enclosed area reserved for a group of people in a theatre or sports ground, or for witnesses or… …   English terms dictionary

 • Box — (b[o^]ks), n. [As. box, L. buxus, fr. Gr. ?. See {Box} a case.] (Bot.) A tree or shrub, flourishing in different parts of the world. The common box ({Buxus sempervirens}) has two varieties, one of which, the dwarf box ({Buxus suffruticosa}), is… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Box 13 — was a syndicated radio series about the escapades of newspaperman turned mystery novelist Dan Holliday, played by film star Alan Ladd. Created by Ladd s company, Mayfair Productions, Box 13 premiered August 22, 1948, on Mutual s New York flagship …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”